PREMIO TESI LAREA PAOLO GIACCONE (scadenza 31 marzo 2018)